Ilu uczestników potrzebuję? Przewodnik po szacowaniu próbki (2024)

DomBlogaIlu uczestników potrzebuję? Przewodnik po szacowaniu próbki

Ilu uczestników potrzebuję? Przewodnik po szacowaniu próbki (1)

Jako mentor jakościowy często zadaję sobie pytanie: „Jak wybrać odpowiednią wielkość próby?”. Nie ma na to krótkiej odpowiedzi ani twardych i szybkich reguł. Jak we wszystkim, tutaj są pewne niuanse, a wiele z nich zależy od innych czynników twojego badania. Celem tego wpisu na blogu jest przedstawienie strategii wyboru odpowiedniej próby do badania jakościowego.

Kiedy studenci pytają mnie, jaka powinna być ich próbka, moją pierwszą reakcją jest zapoznanie się z literaturą. W Twoimprzegląd literaturyprzeglądałeś badania, w których zastosowano metodologię podobną do Twojej. Przyjrzyj się, jakie próbki wykorzystali inni, którzy przeprowadzili badania takie jak Twoje. Zacznij modelować swoje działania na podstawie tych szacunków. Zapewni to dobry początek oszacowania wielkości próbki.

Kluczem do znalezienia odpowiedniej liczby uczestników do rekrutacji jest oszacowanie momentu, w którym osiągniesz nasycenie danymi lub kiedy nie będziesz zbierać nowych informacji podczas dodawania uczestników. W praktyce oznacza to, że nie tworzysz już nowych kodów ani nie modyfikujesz swojego słownika. Gość i in. (2006) ustalili, że w badaniach hom*ogenicznych, w których stosuje się celowy dobór próby, podobnie jak w wielu badaniach jakościowych, 12 wywiadów powinno wystarczyć do osiągnięcia nasycenia danymi.

Pojawiają się tu jednak zastrzeżenia, obejmujące zarówno specyfikę zbioru danych, jak i doświadczenie badacza czy skłonność do grupowania lub dzielenia kategorii. Niedawno Hagaman i Wutich (2017) sprawdzili, ile wywiadów potrzeba, aby zidentyfikować metatematy, czyli tematy nadrzędne, w badaniach jakościowych. W przeciwieństwie do pracy Guesta (2006) i w zupełnie innym badaniu Hagaman i Wutich (2017) odkryli, że do wykrycia tych metatematów konieczna była większa próba obejmująca 20–40 wywiadów.

Można zauważyć, że pomiędzy tymi dwoma artykułami występuje różnica w wielkości próby i liczbie uczestników niezbędnej do osiągnięcia nasycenia danymi. Powinny one jednak zapewnić pewne wskazówki i punkt wyjścia do myślenia o własnej próbie. Prawdopodobnie chcesz zacząć od próby składającej się z 12–15 uczestników. Zaplanuj dodanie więcej w razie potrzeby, jeśli uważasz, że nie osiągnąłeś nasycenia w tej ilości.

Bibliografia

Gość, G., Bunce, A. i Johnson, L. (2006). Ile wywiadów wystarczy?: Eksperyment z nasyceniem i zmiennością danych.Metody terenowe, 18(1), 59,82.https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Hagaman, AK i Wutich, A. (2017). Ile wywiadów wystarczy, aby zidentyfikować metatematy w badaniach wieloośrodkowych i międzykulturowych? Inne spojrzenie na przełomowe badanie Guesta, Bunce’a i Johnsona (2006).Metody terenowe, 29(1), 23-41. https://doi.org/10.1177/1525822X16640447

Ilu uczestników potrzebuję? Przewodnik po szacowaniu próbki (2)

Uzyskaj zatwierdzenie swojej rozprawy doktorskiej

Na co dzień współpracujemy ze studentami i wiemy, co jest potrzebne, aby Twoje badania zostały zatwierdzone.

  • Adresowanie opinii komisji
  • Plan działania do końca
  • Poznaj swoje potrzeby i ramy czasowe
Ilu uczestników potrzebuję? Przewodnik po szacowaniu próbki (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 5303

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.